Nää, wat wor dat enmol schüen

Et geht jo werrer schnurstraks op Fastowend zo. Un et es jedes Johr dat selwe Spill. Dann nämlich kummen enem su de Jedanken, wi me fröher su en d’r Fastowendzejit ungerwääs wor. Nää, wat wor dat emol schüen, un me han vill Spass jehatt. Me han jo och su manches bekloppt, awer et ess kenem wat dobi passiert. Mer han jo och su manchem enen opjerängelt. Dofür hatten mer je och Spezialisten bi ous.

Worüwwer he jeschwatt wird, dat ess schun mie als 35 Johr herr. Et hannelt sech nämlich he öm die, die domals en d’r Prenzengaade und em Danskorps im Wesser Fastowend worn. Wat worn me enmol en staatse Gaade un irscht ous Mädcher, wenn me sech dat heut su üwwerläd.

Me troofen ous alsu werer mol für nem Offtritt en ouserem Wachlokal, dern Marktstuben – nää, wenn dat Stüvvchen vezällen künt. Me moren dann Meldung bi ouserer Kompaniemodder, derm Gerda, dat och de Wirtin von derm Lokal wor. Woren me dann suweit all zesamen, dann gov de Hans-Paul, dat wor der Kommandant, dat Kommando zum durchzällen, op me och all doworn. Dat ging awwer ganz locker leicht üwwer de Bühne, nett su militärisch ernst.

Jetzt gov et sech, dat och fremme Leu in ouserem Wachlokal worn. Die wonnerden sech, wat mir für en Zucht un Ordnung hatten, un se woullden allerhand von ous wessen. Üwwer die dur veel dann irjendwie dat Wort Köln, un dat wor dann och dat Stichwort für ouseren Luch, der wor jo bekannt für spezielle Auskünfte. Awwer öm dat derekt ze san, herr wor net der Enzichste bi ous, der dofür prädestiniert wor.

De Luch vezohl dern Leu dann bröhwarm, dat me he en Oußenstell vom Kölner Fastowend wern. Me wern he de letzte rheinische Bastion, un müssten sehn, dat dat Brauchtum offrecht erhahlen bliev.

Un de Mää unnerstrich dat Ganze in derm er san dät, me wern ouch extra dofür en Köln jeschult wurn. Un de Eibi sa dann noch op senge röhije Art: „Nää, wat han esch bi der Prüfung jeschwest.“ De Leu worn baff, wie die dat all hürten. En dat ganze Vezällen durchdrong op enmol dat Kommando vom Kommandanten: „Aa-a-alles roustränn, et et es su wejit, et geht loss.“ Nett üwwerhastet moren me ous dann ferdisch un worn dann op Dour.

Wenn me dann des Nächz werer zoröck komen, wor de Offlüsung em Wachlokal. Mestens satten me ous awwer noch get hin, öm irscht mol ze Verschnöfen, befür me op Hem angingen. Dann kunde et passiern, dat de Eibi san dät: „Ihr Jongen lost ous doch noch enen sengen.“

Domet mende herr dann en Choral, dern me ejendlech en d’r Kirche sengt. Seng en un alles wor et dobi, de Oberstemm ze sengen. Un dann wur et mestens noch recht jemötlich.

Jez muss me ouch san, diejenijen, von dern he jeschwatt wird, es kener mie unger os.

Awwer manchmol ment me, me grechte su Eingebungen, von do wo se jez senn, öm dern nächsten Unducht ze bekloppen, wenn me ous werer träfen, nämlich die, die noch dosenn.

 

Un he noch en paar Fotos von domols