Ahle Wesser Fastowendsgecken erinnern sech

Wat de Zejt vegeht

Nä, wat wor dat enmol schüen em Wesser Fastowend, domals vür 40 Johr und mie. Mer hatten vill Spaß und han vill jelacht und mer han ouch manchen Unducht bekloppt. Wovon he jeschwatt wierd, dat senn die, die domols in der Prenzengaade und em Danzkorps worn.

Sejt jeroumer Zejt träfen mer ous an nem Stammdesch und nennen ous „Ahle Wesser Fastowendsgecken“. Su manche Anekdote, die do vezallt wierd, wierd dann werer su lebendisch, als wör et gestern irscht passiert.

Jetzt han mer met en paar Leu en Fotostrecke, wie dat su hest, zesamenjestellt. Wenn mer sesch su de Fotos besäut — mer muss schon sahn, mer worn en statse Truppe, un helen och good zesamen.

Allerdings givt et och en Wermutstroppen: Off dern Fotos senn welche von ous ze sehn, die nimmi unger ous senn, awer se senn noch emmer en gorer Erinnerung.

Am Besten mer säut sech enfach de Fotos ahn, un vielleicht kummen derm enen orer aneren dann ouch en paar Erinnerungen von domols en dern Kopp.